Painting oil on canvas

Painting oil on canvas

ขนาด 100 x 100 cm.

ผลงานของคุณลุง อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 2542

ซึ่งเป็นงาน symbolic ในรูปแบบของคุณลุงค่ะ