IN-TA-LIT ปรากฏการณ์ศิลปะทางจิตวิญญาณ

IN-TA-LIT 
ปรากฏการณ์ศิลปะทางจิตวิญญาณ
โดย สามศิลปินแห่งชาติ 
อินสนธ์ วงศ์สาม 
ทวี รัชนีกร 
ชวลิต เสริมปรุงสุข 
9 ก.พ – 25 เม.ย 2562 
ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา

ปรากฏการณ์ศิลปะแห่งจิตวิญาน IN-TA-LIT ของ 3 ศิลปินแห่งชาติ (จากซ้ายไปขวา) ทวี รัชนีกร ชวลิต เสริมปรุงสุข และอินสนธิ์ วงศ์สาม
ภาพ: Silpa-Mag.com