หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

ประวัติของหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สามแห่งนี้ถูกสร้างในปี 2520 เพื่อใช้เป็นที่แสดงงานทางด้านศิลปะตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านปติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตกรรม เป็นต้น เป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สาธารณะที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษางานด้านศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

กิจกรรมในหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม

ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับการนำชมผลงานและนิทรรศการ รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในหอศิลปและอุทยานธรรมะ

สำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการการนำชมผลงานและนิทรรศการภายในบริเวณหอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม สามารถติดต่อนัดหมายรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อทำการเตรียมการนำเสนอให้แก่ท่าน