ส ม ดุ ล ย ภ า พ แ ห่ ง ชี วิ ต

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณลุงร่วมแสดงความยินดี
พร้อมรับชมนิทรรศการ
ส ม ดุ ล ย ภ า พ แ ห่ ง ชี วิ ต
โดยคุณสิรญาน สายรุ้งธรรม
.
สำหรับผู้ที่สนใจ
นิทรรศการจัดแสดงที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
(หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery #อินสนธิ์วงค์สาม