“ส้นตีนอินสนธิ์ ” Heel painting on canvas 2016 – 2017

“ส้นตีนอินสนธิ์ ” Heel painting on canvas 2016 – 2017