สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด คุ ณ ลุ ง อิ น ส น ธิ์

สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด คุ ณ ลุ ง อิ น ส น ธิ์
9 กันยายน 2562
.
วันนี้วันดี คุณลุงอายุครบ 85 ปี
จึงนำภาพบรรยากาศดีๆ
ของงานเลี้ยงวันเกิดมาฝากกันนะคะ

ขอให้คุณลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และมีความสุขมากๆนะคะ
🎂

#อินสนธิ์วงค์สาม #InsonWongsam