“ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือใจตนเอง”

งาน Painting ขนาด 130×130 cm “ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือใจตนเอง”