” จิตที่มั่นคงจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น “

งานไม้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สามค่ะ ” จิตที่มั่นคงจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น “